Čl. I
Název, sídlo a působnost spolku

 1. Název spolku je „Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, z. s.“ (dále jen Asociace).
 2. Sídlo Asociace je v Brně
 3. Asociace je samostatná organizační jednotka s působností pro celé území České republiky. Má otevřenou strukturu umožňující přístup dalším osobám za podmínek stanovených těmito stanovami.
 4. Asociace je korporací ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 5. Rozhodnutí orgánů Asociace týkající se zabezpečení jejího poslání a způsobu plnění jejich úkolů je pro členy Asociace závazné.

Čl. II
Poslání a cíle činnosti Asociace

 1. Posláním Asociace je zejména:
  • dodržovat a prohlubovat demokratické principy, na kterých je Asociace založena
  • prosazovat a obhajovat hospodářské zájmy svých členů
  • zabezpečovat spolupráci svých členů přesahující rámec jednotlivých odvětví, oborů, profesí, regionů apod.
 2. Cíle Asociace jsou:
  • vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj výrobců zdravotnických prostředků
  • vytvářet podmínky pro možnosti financování vybraných výzkumných a vývojových projektů členů Asociace centrálními orgány, fondy EU, apod.
  • organizovat spolupráci s vysokými školami, ČAV, apod.
  • doporučovat a zprostředkovávat členům Asociace kontakty s odbornými pracovišti např. v oblasti průmyslově právní ochrany, lékařskými pracovišti, notifikovanými osobami, apod.
  • napomáhat svým členům při jednáních s centrálními orgány
  • koordinovat spolupráci výrobních a obchodních organizací
  • účastnit se prací v oblasti legislativy a spolupracovat na harmonizaci předpisů s Evropskou unií
  • řešit jednotnou aplikaci norem a předpisů zkušebnictví pro celý obor výrobců zdravotnických prostředků
  • navazovat a udržovat kontakty s dalšími profesními sdruženími, zejména s Českou lékařskou komorou, Lékařskou společností J. E. P., Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, asociacemi obdobného zaměření apod.
  • organizovat vzdělávací činnost
  • zvát na jednání svých orgánů hosty za účelem seznámení se s aktuální problematikou ve zdravotnictví, ekonomii a politice
  • doporučovat koordinace a kooperace svých členů při komplexních dodávkách investičních celků
  • podporovat a podílet se na realizaci studijních pobytů a stáží členů Asociace v České republice i v zahraničí
  • spolupracovat s ostatními právními subjekty k prosazování zájmů členů Asociace
  • koordinovat publikační činnost a iniciovat vydávání odborných katalogů a almanachů
  • organizovat účast na významných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i zahraničí
  • poskytovat svým členům dostupné informace z oblasti zdravotnictví, techniky, ekonomiky a politiky
  • poskytovat svým členům i externím organizacím také placené služby.

Čl. III
Členství v Asociaci a jeho zánik

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné.
 2. Členem Asociace se mohou stát osoby, které splňují podmínky vzniku členství.
 3. Členství v Asociaci vzniká dnem přijetí usnesení členské schůze o přijetí za člena.
  • Členství může být:
  • - individuální
  • - kolektivní
  • - přidružené
  • - čestné.
 4. Podmínky vzniku členství:
  • zájemce vyvíjí aktivity ve vývojové, výrobní, obchodní nebo jiné činnosti v oboru zdravotnických prostředků
  • zájemce podá písemnou žádost o členství představenstvu Asociace, které je po projednání předloží nejbližší členské schůzi k vyjádření
  • přijetí schválí členská schůze většinou hlasů
  • ve stanoveném termínu uhradí členský příspěvek
 5. Přijetí schvaluje členská schůze většinou hlasů. V případě rozhodnutí členské schůze o nepřijetí, má zájemce o členství v Asociaci právo odvolat se do 30 dní od obdržení rozhodnutí k rozhodčí komisi Asociace.
 6. Při porušování stanov nebo jiném negativním působení může představenstvo porušovateli pozastavit členství do doby vyřešení případu.
 7. Členství zaniká:
  • vystoupením člena
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena na základě návrhu představenstva
  • zánikem právnické osoby — člena Asociace
  • úmrtím fyzické osoby – člena Asociace
  • zánikem Asociace
 8. Své rozhodnutí vystoupit z Asociace oznámí člen písemně představenstvu. Odstoupení nabývá účinnosti projednáním na nejbližším jednání představenstva.
 9. Vyloučený člen má právo odvolat se do 15 dnů od obdržení rozhodnutí členské schůzek rozhodčí komisi Asociace.
 10. Po zániku členství v Asociaci jakoukoliv formou nemá bývalý člen vůči Asociaci žádná majetková ani jiná práva.

Čl. IV
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:
  • podílet se na činnosti Asociace a jejích orgánů a být o této činnosti informován
  • účastnit se členské schůze, volit orgány Asociace a být do nich volen
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti
  • doporučit k přijetí nového člena Asociace
  • na podíl na likvidačním zůstatku při zániku Asociace.
 2. Člen má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Asociace
  • platit členský příspěvek a úhradu za služby nejméně ve výši schválené členskou schůzí, ve stanoveném termínu na základě daňového dokladu vyhotoveného sekretariátem Asociace (nevztahuje se na institut čestného členství)
  • vysvětlovat a prosazovat stanoviska Asociace a ochraňovat její dobré jméno
  • chránit získané informace před neoprávněným zveřejněním a zneužitím
  • oznamovat Asociaci bez zbytečného odkladu všechny změny údajů, které jsou nutné pro vedení členské evidence.
 3. Člen Asociace nemůže vykonávat hlasovací právo na členské schůzi, jestliže je v prodlení se zaplacením svého členského příspěvku.

Čl. V
Organizační struktura Asociace a způsob jednání za Asociaci

 1. Organizační strukturu Asociace tvoří:
 2. a) členská schůze
  b) volené orgány
  • představenstvo
  • předseda představenstva
  • revizní komise
  • rozhodčí komise
  c) poradní orgán
  • expertní tým
  d) výkonný orgán
  • sekretariát
 3. Členem představenstva a rozhodčí komise může být jen fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zaměstnancem nebo společníkem člena Asociace.
 4. Členství v orgánech Asociace zaniká:
  • uplynutím funkčního období
  • odvoláním
  • odstoupením na základě doručení písemného oznámení člena orgánu
  • úmrtím.
 5. Vůči třetím osobám zastupuje Asociaci předseda představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva a ve zcela mimořádných případech písemně pověřený člen Asociace. Při dlouhodobé nepřítomnosti předsedy představenstva (minimálně 30 dnů) vstupuje do jeho pravomocí místopředseda představenstva.
 6. Za Asociaci podepisuje předseda představenstva.

Čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace; schází se nejméně dvakrát ročně. Členskou schůzi tvoří členové Asociace.
 2. Členskou schůzi svolává představenstvo. Je usnášeníschopná za účasti většiny členů Asociace; nesejde-li se potřebné kvorum, svolá představenstvo nejpozději do šesti týdnů, ale ne dříve než za 15 dnů, náhradní schůzi; ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Každý člen účastnící se členské schůze má jeden hlas.
 5. Do působnosti členské schůze patří všechny záležitosti, které nespadají do pravomoci jiného orgánu, zejména:
 6. a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov
  b) volí a odvolává členy představenstva a jeho předsedu
  c) volí a odvolává členy revizní komise
  d) na návrh představenstva schvaluje a odvolává členy rozhodčí komise
  e) schvaluje kooptace členů volených orgánů
  f) schvaluje výroční zprávu představenstva
  g) schvaluje zprávu o hospodaření Asociace, včetně účetní závěrky za uplynulý rok
  h) schvaluje finanční rozpočet na příslušný kalendářní rok
  i) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
  j) rozhoduje o výši členského příspěvku a úhradách za služby poskytované Asociací svým členům
  k) rozhoduje o finančních operacích Asociace vyšších jak 200 000,- Kč
  l) rozhoduje o všech dalších otázkách, které tyto stanovy nezahrnují do působnosti ostatních orgánů Asociace
  m) rozhoduje o zániku Asociace a způsobu majetkového vypořádání
  n) schvaluje Jednací řád členské schůze
 7. Členská schůze může ve výjimečném případě udělit čestné členství. Toto členství je možné udělit jen fyzické osobě, která má mimořádný přínos pro rozvoj zdravotnické techniky nebo se významnou měrou podílela na činnosti Asociace. Čestný člen Asociace má při hlasování poradní hlas.
 8. Způsob hlasování na členské schůzi určuje Jednací řád.
 9. Členská schůze je svolávána představenstvem písemně s doručením nejméně dvacet (20) dnů přede dnem konání. Za písemnou formu pozvánky se považuje i zaslání pozvánky elektronicky. Náležitosti pozvánky určuje jednací řád členské schůze Asociace.
 10. Mimořádnou členskou schůzi svolává představenstvo z vlastní iniciativy, na podkladě písemné žádosti minimálně jedné třetiny členské základny nebo na základě podnětu revizní komise. Lhůta pro svolání mimořádné členské schůze představenstvem je třicet dnů od doručení podnětu.

Čl. VII
Představenstvo

 1. Představenstvo je nejvyšším voleným orgánem Asociace a vykonává funkci kolektivního statutárního orgánu. Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí na období pěti let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. Představenstvo má minimálně pět členů. Účast člena představenstva na jednání představenstva je nezastupitelná.
 2. Představenstvo volí na své první schůzi místopředsedu. Uvolní-li se místo voleného člena v průběhu funkčního období, může být nahrazen členem jiným. Kooptaci schvaluje nejbližší členská schůze.
 3. Představenstvo:
 4. a) rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Asociace
  b) předkládá členské schůzi zprávy o činnosti představenstva
  c) předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření Asociace, včetně účetní závěrky
  d) předkládá členské schůzi návrh finančního rozpočtu Asociace na následující kalendářní rok
  e) rozhoduje o nákupu a prodeji věcí nutných k činnosti orgánů Asociace v částkách do 200 000,- Kč
  f) rozhoduje o nájmech prostor pro činnost orgánů Asociace
  g) svolává řádné i mimořádné členské schůze
  h) předkládá členské schůzi návrh na přijetí nových členů
  i) předkládá členské schůzi návrh na vyloučení člena
  j) stanovuje finanční odměnu členům představenstva, plat zaměstnancům Asociace
  k) rozhoduje o zřízení expertních týmů
  l) předkládá členské schůzi ke schválení provedené kooptace do orgánů Asociace
  m) informuje členskou schůzi o vystoupení členů za uplynulé období
 5. Představenstvo se schází operativně dle potřeby, nejméně však 4 x do roka. Z jednání představenstva je vyhotovován zápis, který spolu s usnesením podepisuje předseda a zapisovatel.

Čl. VIII
Předseda představenstva

 1. Předseda představenstva je volen členskou schůzí.
 2. Předseda představenstva jedná a podepisuje za Asociaci ve všech věcech.
 3. Předseda představenstva svolává a řídí jednání představenstva.
 4. Přestane-li předseda představenstva trvale vykonávat svou funkci, svolá představenstvo do šedesáti dnů členskou schůzi za účelem volby nového předsedy. Do doby zvolení nového předsedy vykonává práva a povinnosti předsedy místopředseda představenstva.
 5. Předseda představenstva dále:
  • řídí činnost sekretariátu Asociace
  • rozhoduje o nákupu a prodeji věcí nutných k činnosti orgánů Asociace v částkách do 30 000,- Kč
  • uzavírá dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • činí veškeré úkony statutárního orgánu mezi zasedáními představenstva

Čl. IX
Revizní komise

 1. Revizní komise je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Asociace. Revizní komise zasedá minimálně jedenkrát v každém čtvrtletí.
 2. Revizní komise má tři členy. Funkční období členů revizní komise je tříleté.
 3. Uvolní-li se místo člena revizní komise během funkčního období, lze ho obsadit členem kooptovaným revizní komisí. Kooptaci schvaluje členská schůze. Funkční období kooptovaného člena končí společně s funkčním obdobím ostatních členů revizní komise.
 4. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jejich zasedání.
 5. Revizní komise kontroluje činnost Asociace, především její hospodaření a plnění usnesení členské schůze.
 6. Připravuje revizní zprávy a posuzuje návrh výroční zprávy. Tyto podklady předkládá členské schůzi.
 7. Vyjadřuje se k návrhu finančního rozpočtu na následující kalendářní rok. Dohlíží na hospodaření s majetkem Asociace.
 8. Kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost plateb členských příspěvků a úhrad za služby Asociace. Z každé kontroly pořizuje zápis, jehož kopii předává představenstvu Asociace. V případě zjištění porušení povinností člena Asociace neprodleně informuje představenstvo.
 9. Revizní komise je oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.

Čl. X
Rozhodčí komise

 1. Členové rozhodčí komise jsou voleni členskou schůzí na návrh představenstva na funkční období tří let. Komise má minimálně tři členy a jejich počet je vždy lichý. Ze svého středu si komise volí předsedu.
 2. Pro platnost rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů rozhodčí komise. Komise je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně 50 % zvolených členů.
 3. Komise řeší stížnosti a spory vzniklé mezi členy Asociace a na návrh vyloučeného člena přezkoumává rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena. V zápisu ze zasedání komise se uvádí doporučení pro představenstvo ve sporech mezi členy a rozhodnutí o odvolání vyloučeného člena, tj. potvrzení vyloučení nebo jeho neplatnost. O rozhodnutí ve věci vyloučení je informován dotčený člen a nejbližší členská schůze. Dokumenty se po ukončení ukládají na sekretariátu Asociace.
 4. Komise může v odůvodněných případech přizvat na jednání specialisty z oborů nejbližších problematice projednávaného programu.

Čl. XI
Expertní tým

 1. Expertní týmy jsou orgány zřizované představenstvem k řešení konkrétních problematik.
 2. Členy expertních týmů jsou odborníci z řad členů Asociace a dalších osob z příslušných odborných pracovišť.
 3. Předsedou expertního týmu je zpravidla člen představenstva.
 4. Orgány Asociace si mohou pro své rozhodnutí vyžádat stanovisko expertního týmu.

Čl. XII
Sekretariát Asociace

 1. Sekretariát Asociace je zřízen v jeho sídle.
 2. Sekretariát:
  • zajišťuje a zprostředkovává vnější kontakty Asociace
  • spravuje majetek Asociace a vede jeho inventarizaci
  • zajišťuje účetnictví a kontakt s finančním úřadem a bankovní styk
  • zajišťuje daňové a mzdové náležitosti
  • zajišťuje platby nájemného, telefonu a dalších služeb
  • připravuje podklady pro zasedání představenstva
  • podílí se na přípravě členské schůze
  • vede statistiku placení členských příspěvků a úhrad za služby
  • vede databanku základních údajů o Asociaci
  • zabezpečuje veškerou administrativní činnost Asociace
 3. Sekretariát dále vede seznam členů. Zápis člena do seznamu je možný až po schválení jeho členství v Asociaci členskou schůzí. Výmaz člena Asociace ze seznamu v případě vyloučení je proveden po uplynutí všech lhůt stanovených zákonem, v ostatních případech po projednání zániku členství v představenstvu. O konečném rozhodnutí rozhodčí komise je informováno představenstvo Asociace.

XIII.
Zásady hospodaření

 1. Asociace je neziskovou organizací. Příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty a úhrady za vykonané služby, které budou používány na vlastní činnost. Asociace může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Výdaje jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Asociace podle těchto stanov, v souladu s jeho rozpočtem. Zisk z činnosti Asociace lze použít pouze pro činnost a správu Asociace.
 3. Za hospodaření Asociace odpovídá představenstvo.
 4. Asociace vede účetnictví podle platných právních předpisů. Účetním obdobím je kalendářní rok.

XIV.
Zánik Asociace

 1. Asociace zaniká:
  • rozhodnutím členské schůze
  • rozhodnutím členské schůze o fúzi
  • rozhodnutím příslušného soudu o zrušení
 2. V případě zániku je eventuální zbylý majetek po likvidaci rozdělen mezi jednotlivé členy.

Čl. XV
Ostatní ujednání

 1. Asociace byla založena na ustavující schůzi dne 9. dubna 1992. Stanovy asociace byly registrované Ministerstvem vnitra 4. května 1992.
 2. Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi dne 10. března 2016. Mění a nahrazuje stanovy Asociace přijaté ustavující schůzí Asociace ve znění všech doplňků a změn.
 3. Originál úplného znění stanov je uložen u předsedy představenstva v sídle Asociace.

JEDNACÍ ŘÁD
členské schůze Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

I. Svolání

 1. Jednání členské schůze svolává představenstvo nejméně dvacet (20) dnů před datem konání písemnou pozvánkou členům Asociace na adresu uvedenou v seznamu členů vedeném sekretariátem Asociace. Za písemnou formu pozvání se považuje i zaslání pozvánky elektronicky.
 2. Představenstvo svolá zasedání členské schůze i z podnětu alespoň třetiny členů nebo kontrolního orgánu Asociace.

II. Pozvánka

 1. Pozvánka na členskou schůzi, mimořádnou členskou schůzi i náhradní zasedání členské schůze obsahuje nejméně tyto následující údaje:
 2. a) svolavatel
  b) místo, datum a čas zahájení členské schůze
  c) pořad jednání
  d) určení, zda se svolává členská schůze, mimořádná členská schůze nebo náhradní zasedání členské schůze.

III. Usnášeníschopnost

 1. Členská schůze a mimořádná členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 2. Na náhradním zasedání může členská schůze přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů.

IV. Hlasovací práva

 1. Členové – právnické osoby se účastní členské schůze prostřednictvím člena statutárního orgánu. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
 2. Kterýkoliv člen – právnická osoba může být zastoupen na základě písemného pověření statutárního orgánu zmocněncem.

V. Předsedající

 1. Předsedajícího navrhuje představenstvo Asociace. Členská schůze tento návrh schvaluje zároveň se schválením zapisovatele, případně sčitatelů hlasů. Povinnosti předsedajícího členské schůze mj. zahrnují:
  • podle počtu přítomných určit, zda je členská schůze usnášeníschopná
  • řídit členskou schůzi v souladu s pořadem jednání
  • spolupracovat se zapisovatelem, uspořádat hlasování, oznámit výsledky hlasování a vyhlásit přijaté usnesení.
 2. Pokud se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání, předsedající členskou schůzi skončí.

VI. Hlasování

 1. O jednotlivých bodech pořadu jednání a závěrečném usnesení se hlasuje aklamací
 2. Plenární zasedání rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Kvalifikovaná většina dvou třetin (2/3) hlasů přítomných členů je nutná
  • při schválení kooptace člena voleného orgánu
  • při rozhodnutí o vyloučení člena
  • ke sloučení nebo splynutí Asociace s jiným subjektem
  • ke schválení podílů na likvidačním zůstatku
  • Jednohlasné usnesení se vyžaduje při rozhodnutí o zániku Asociace
 3. Každý člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí členské schůze pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nedovolal u orgánů Asociace.

VII. Zápis

 1. Zápis z jakékoliv formy jednání vyhotovuje zvolený zapisovatel.
 2. Ze zápisu je patrné, kdo členskou schůzi svolal a jakým způsobem, kdy a kde se konala, kdo ji zahájil a kdo jí předsedal, jaká usnesení přijala a kdy byl zpracován zápis. Za obsahovou správnost zápisu odpovídá předseda představenstva.
 3. Každý člen může nahlédnout do zápisu v sídle Asociace.
 4. Usnesení přijaté členskou schůzí podepisuje předsedající a zapisovatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré písemnosti pořízené během všech členských schůzí jsou uloženy na sekretariátu Asociace po celou dobu její existence.
 2. Jednací řád členské schůze Asociace ke své platnosti a účinnosti podléhá schválení členskou schůzí.